تنظیم اظهارنامه های مالیات بر درآمد و فصلی، ارزش افزوده، مالیات بر حقوق و تنظیم دفاتر روزنامه و کل و درآمد و هزینه بسته به نیاز بنگاه اقتصادی شما تخصص ماست.

-تنظیم وارسال اظهارنامه های مالیات برارزش افزوده که به صورت فصلی ارائه می شود

تنظیم وارسال صورت معاملات خرید وفروش فصلی.

تنظیم وارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد سالانه

حضور در جلسات رسیدگی مالیاتی

تهیه لوایح مالیاتی جهت ارائه در هیئت های حل اختلاف مالیاتی